Türkiye’de Yapılan SIEM Projelerinin %91'inde İstenen Başarı Yok

TÜRKİYE’DE YAPILAN SIEM PROJELERİNDE MEMNUNİYET VE FAYDA ÇELİŞKİSİ

TÜRKİYE BİR SIEM ÇÖPLÜĞÜ

Türkiye’de SIEM Projeleri Neden İstenilen Faydayı Sağlayamadı?Neden Sağlayamadan Devam Ediyor? Nasıl Ezber Bozulur?

Güvenlik projelerinde SIEM projelerinin sonunda başarıyı hedefliyoruz muyuz yoksa yapmış olmak için mi yapıyoruz? Pratiklerle Analiz Yaklaşımı

Türkiye’de Yapılan Başarısız SIEM Proje Örnekleri

https://www.linkedin.com/posts/drertugrulakbas_siem-sans-soc-activity-6897584012693438466-if31/

Bir SIEM Seçerken Kötü Bir Tercih Yapmaktan Nasıl Kaçınırız?

--

--

--

Entrepreneur,Security Analyst,Research.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ertugrul Akbas

Ertugrul Akbas

Entrepreneur,Security Analyst,Research.

More from Medium

An Introductory Look at STIX 2.1 Indicator Object Patterns (Part 1)

Understanding Threat Actors

LetsDefend: Hijacked NPM Package/Supply Chain Compromise

FalconFriday — Suspicious named pipe events — 0xFF1B