Türkiye SIEM Market Raporu

  • Log Kaçırma
  • Loglardaki bütün alanları indekslememe
  • Logları sadece 7 ile 30 sün canlıda tutma
  • Loglrı canlıda tutmak için çok yüksek disk alanı kullanmaları
  • Korelasyon özelliklerinin tatmin edememesi

--

--

--

Entrepreneur,Security Analyst,Research.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ertugrul Akbas

Ertugrul Akbas

Entrepreneur,Security Analyst,Research.

More from Medium

Steep costs, troubling questions roil DOD cybersecurity program rollout

Solar Farm Inspections with Modular Drone Dock in Japan

The Ninja Sensei’s Logbook: The Financial Services & Markets Bill

The financial services & markets bill

The Weekly Threat 3–22–2022