SIEM SICAK (HOT), CANLI LOGLAR ve SOĞUK (COLD), ARŞİV LOGLAR ile İLGİLİ OKUMA LİSTESİ

Elasticsearch ve Elasticsearch Kullanan Bütün SIEM ve Log Yönetimi Çözümleri Neden Disk Canavarı? https://drertugrulakbas.medium.com/elasticsearch-ve-elasticsearch-kullanan-b%C3%BCt%C3%BCn-siem-ve-log-y%C3%B6netimi-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmleri-neden-disk-canavar%C4%B1-24424624d4e5

SIEM Çözümlerinde Index (Canlı Log- Anında Loga Erişim) Maliyetleri https://drertugrulakbas.medium.com/siem-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmlerinde-index-canl%C4%B1-log-an%C4%B1nda-loga-eri%C5%9Fim-maliyetleri-ee1184dbf9a8

SIEM Çözümlerinde Canlı Logdan Aramak 30–40 Kat Daha Hızlıdır https://drertugrulakbas.medium.com/siem-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmlerinde-canl%C4%B1-logdan-aramak-30–40-kat-daha-h%C4%B1zl%C4%B1d%C4%B1r-82a77e23134f

SIEM Çözümlerinin Az Log Miktarındaki Arama Performansına(Örnek 14 Milyon) Bakarak Çok Log Miktarındaki Arama Performansı(Örnek 79 Milyar) Nasıl Ölçülür?
https://drertugrulakbas.medium.com/siem-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmlerinin-az-log-miktar%C4%B1ndaki-arama-%C3%B6rnek-14-milyon-bakarak-%C3%A7ok-log-miktar%C4%B1ndaki-arama-8329ae896e10

SolarWinds’in Hacklenmesi Vakasında Olduğu Gibi APT Grupları Tarafından Gerçekleştirilen Saldırılar ve Bu Saldırıların Analizinde SIEM’in Yeri
https://drertugrulakbas.medium.com/solarwindsin-hacklenmesi-vakas%C4%B1nda-oldu%C4%9Fu-gibi-apt-gruplar%C4%B1-taraf%C4%B1ndan-ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen-sald%C4%B1r%C4%B1lar-79e288d8fd68

SIEM’lerde Sıcak Veri (Canlı Log)
https://drertugrulakbas.medium.com/siemlerde-s%C4%B1cak-veri-canl%C4%B1-log-6843666dde6d

What is Hot Data and What is Archive Data in SIEM Solutions?
https://drertugrulakbas.medium.com/what-is-hot-data-and-what-is-archive-data-in-siem-solutions-145241480e67

SIEM ÇÖZÜMLERİNDE CANLI LOG NEDEN KRİTİKTİR?
https://drertugrulakbas.medium.com/siem-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmleri%CC%87nde-canli-log-neden-kri%CC%87ti%CC%87kti%CC%87r-18eff7c4b613

SURELOG SIEM ARŞİV VE ARŞİVDEN GERİ DÖNME ÖZELLİĞİ

https://drertugrulakbas.medium.com/surelog-siem-ar%C5%9Fi%CC%87v-ve-ar%C5%9Fi%CC%87vden-geri%CC%87-d%C3%B6nme-%C3%B6zelli%CC%87%C4%9Fi%CC%87-90d92c0716fa

Canlı Log Neden Kritik? Arşiv Neden Yetersiz?
https://drertugrulakbas.medium.com/canl%C4%B1-log-neden-kritik-ar%C5%9Fiv-neden-yetersiz-4527d01fd623

SIEM Çözümlerinde Logların Canlıda Tutulması ile Arşivde Tutulmasının Farkı
https://drertugrulakbas.medium.com/siem-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmlerinde-loglar%C4%B1n-canl%C4%B1da-tutulmas%C4%B1-ile-ar%C5%9Fivde-tutulmas%C4%B1n%C4%B1n-fark%C4%B1-fe221ee8613b

SIEM ve Logları Çok Uzun Süre Canlıda Tutmanın Kritikliği — Sahadan Tecrübeler
https://drertugrulakbas.medium.com/siem-ve-loglar%C4%B1-%C3%A7ok-uzun-s%C3%BCre-canl%C4%B1da-tutman%C4%B1n-kritikli%C4%9Fi-sahadan-tecr%C3%BCbeler-e92c06588c77

Logların Arşivden Dönülmesi mi?
https://drertugrulakbas.medium.com/loglar%C4%B1n-ar%C5%9Fivden-d%C3%B6n%C3%BClmesi-mi-a82182741efd

SIEM Ürünlerinde Arşiv Log Kapasitesini Canlı Log Olarak Algılamak
https://drertugrulakbas.medium.com/siem-%C3%BCr%C3%BCnlerinde-ar%C5%9Fiv-log-kapasitesini-canl%C4%B1-log-olarak-alg%C4%B1lamak-9033c84a311c

SIEM İçin Canlıda Log Tutma ve Gerçek Zamanlı Aramanın Önemi
https://drertugrulakbas.medium.com/siem-i%CC%87%C3%A7in-canl%C4%B1da-log-tutma-ve-araman%C4%B1n-%C3%B6nemi-3d3142f73f60

SureLog Disk Kullanım Avantajları
https://medium.com/@eakbas/surelog-disk-kullan%C4%B1m-avantajlar%C4%B1-5111335b8416

Entrepreneur,Security Analyst,Research.

Entrepreneur,Security Analyst,Research.