Korelasyon Ciddi Bir İştir

  1. Bu kuralın tarafımdan turnusol kağıdı gibi kullanılmak üzere tasarlanmasının sebeplerinden biri operatörlere dikkat çekmek ve “ arada” operatörünü vurgulamak. Gelen cevabın kural silsilesinde “ arada “ mantık bağlacı yok.

--

--

--

Entrepreneur,Security Analyst,Research.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ertugrul Akbas

Ertugrul Akbas

Entrepreneur,Security Analyst,Research.

More from Medium

The Human Factor 👤 & BlackCat Ransomware 🐈

FalconFriday — Suspicious named pipe events — 0xFF1B

InfoSecSherpa’s News Round Up for Tuesday, December 28, 2021