Herkes Annesinin Karnından SIEM Uzmanı Olarak Doğmuyor

1) Loglardaki Bütün Alanları Indeksleyerek Canlıda Uzun Süre Log Tutabilme Kabiliyeti

2) Alarm ve Korelasyon Kabiliyeti

  • 15 dakika içerisinde hiç başarılı oturum açmadan 3’den fazla başarısız oturum olayı oluşturan kullanıcıyı tespit et ve uyar.

3) Sistem Performansı

--

--

--

Entrepreneur,Security Analyst,Research.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ertugrul Akbas

Ertugrul Akbas

Entrepreneur,Security Analyst,Research.

More from Medium

SysAudit — Windows Security Audit Tool

Harbor 2 as Apptainer image registry

Connect a Particle Xenon to the Cloud via CLI

IoT And Measurement Devices